VNG Career Site Header
VNVIE
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI VNG

Giới Thiệu

Chính sách này được xây dựng với mục đích tuân thủ các pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và dựa trên các yêu cầu về luật định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, đảm bảo tuân thủ trong việc bảo vệ dữ liệu là cơ sở duy trì bền vững cho các hoạt động kinh doanh của VNG.

Chính sách này bao gồm các qui định nhằm làm rõ cách thức VNG thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến hoạt động tuyển dụng và quảng bá tuyển dụng (bao gồm các cuộc thi trong khuôn khổ Chương trình quảng bá tuyển dụng) của VNG, được Giám đốc nhân sự phê duyệt và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024 và thay thế cho tất cả các văn bản và hướng dẫn có liên quan (nếu có) trước đây.

 

Các Khái Niệm

VNG: Công ty Cổ phần VNG và các công ty thuộc nhóm VNG
Công ty thuộc nhóm VNG:          

Bất kỳ Công ty con, Công ty liên kết, Công ty mà Công ty Cổ Phần VNG có vốn đầu tư hoặc có quyền kiểm soát, điều hành hoạt động kinh doanh

Career Sites: Trang tuyển dụng chính thức của VNG
Dữ Liệu Cá Nhân: Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

 

Cơ Sở Pháp Lý

Bạn hiểu rõ rằng bạn cần phải cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân để đánh giá và phục vụ cho việc tuyển dụng nếu muốn trở thành nhân viên của VNG. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được sử dụng chủ yếu để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với vị trí mà bạn ứng tuyển, và nếu thành công, để tạo điều kiện cho quá trình lao động của bạn. VNG cam kết chỉ thu thập  Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho từng mục đích được liệt kê tại chính sách này. Trong nỗ lực tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, VNG thông báo cho bạn căn cứ để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chúng tôi sẽ dựa trên một trong các điều kiện sau:

 • Thực hiện hoạt động tuyển dụng và quảng bá tuyển dụng hợp pháp của VNG và các Công ty thuộc nhóm VNG;
 • Thực hiện Nghĩa vụ pháp lý hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan tổ chức nhà nước hoặc cơ quan thi hành pháp luật;
 • Tôn trọng các quyền của ứng viên: VNG đảm bảo đầy đủ các quyền của chủ thể dữ liệu theo qui định của pháp luật liên quan.

Chính Sách này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, và mọi tranh chấp phát sinh từ Chính Sách này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

 

Các Loại Dữ Liệu Cá Nhân Mà VNG Thu Thập

Trong phạm vi hoạt động tuyển dụng, VNG thu thập các loại dữ liệu cá nhân cơ bản như sau:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Các thông tin về cư trú (bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ);
 • Quốc tịch;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ email;
 • Nội dung, hình ảnh, âm thanh, video của cá nhân khi cung cấp cho VNG;
 • Quá trình/ kinh nghiệm làm việc;
 • Thông tin lịch sử học tập, giáo dục;
 • Thông tin bằng cấp, chứng chỉ liên quan;
 • Thông tin khác có trong và được thu thập trong quá trình nộp đơn xin việc của bạn và các tài liệu liên quan, bao gồm mọi thông tin giới thiệu được cung cấp cho VNG;

 

Trong một số trường hợp, VNG có thể thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm các thông tin sau:

 • Các thông tin về tình trạng sức khỏe trong các tài liệu báo cáo khám sức khỏe;
 • Các thông tin trong các báo cáo về lý lịch tư pháp do bạn cung cấp (nếu có).

 

Khi Nào VNG Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

VNG thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn cung cấp như một phần của quy trình tuyển dụng của Chúng tôi. VNG có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp sau đây:

 • Khi bạn truy cập Trang tuyển dụng chính thức của VNG;
 • Khi bạn nộp bất kì đơn hoặc biểu mẫu ứng tuyển, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các biểu mẫu khác liên quan đến bất cứ tin tuyển dụng của Chúng tôi;
 • Khi bạn tương tác với VNG, như qua điện thoại, ứng dụng trò chuyện trực tuyến, gặp mặt trực tiếp, phỏng vấn, nền tảng truyền thông xã hội, thư hoặc thư điện tử, hoặc qua Trang web.
 • Khi nhà tuyển dụng, đối tác tuyển dụng, hoặc các bên khác giới thiệu bạn đến ứng tuyển gửi bất kỳ tài liệu nào thay mặt bạn, trong trường hợp đó, VNG hiểu rằng bạn đã cung cấp sự chấp thuận cần thiết cho các bên thứ ba đó để cho phép họ cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan cho VNG;
 • Khi bạn cung cấp những tài liệu và thông tin liên quan khi tương tác với VNG, hoặc các thông tin bạn đã đăng tải công khai;
 • Khi bạn cung cấp cho VNG bản đánh giá hoặc phản hồi từ khảo sát; hoặc
 • Khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho VNG vì bất kỳ lý do gì.

 

Đồng Ý Về Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

 • Bằng việc ứng tuyển vào bất kỳ tin tuyển dụng nào của VNG trên Trang tuyển dụng chính thức hoặc trên nền tảng tuyển dụng liên kết khác của VNG, và/hoặc đăng ký tài khoản trên Trang tuyển dụng chính thức của VNG và/hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho VNG, bạn đồng ý (mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào) và chấp nhận việc VNG thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao, tiết lộ, và công bố Dữ Liệu Cá Nhân đó cho các bên có liên quan theo chính sách bảo mật này. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ lúc nào (xem mục “Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu”).

 

 • VNG có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào mục đích, phạm vi, nội dung của sự sửa đổi đó, VNG có thể thông báo đến bạn, lấy sự đồng ý của bạn bằng hình thức như quy định hoặc không, tùy vào quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tại từng thời điểm.

 

Mục Đích Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

VNG có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 • Để đánh giá mức độ phù hợp với vị trí tuyển dụng, và nếu thành công thì sẽ tạo điều kiện gia nhập và tạo hồ sơ nhân viên cho bạn;
 • Để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với các vị trí khác trong VNG;
 • Tuyển chọn trước: tạo khuôn khổ để quản lý thù lao, chi phí, quyền lợi, bảo hiểm, chương trình phúc lợi, v.v., khi thích hợp;
 • Đánh giá trải nghiệm của bạn với quy trình tuyển dụng;
 • Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/ ứng tuyển của bạn với VNG;
 • Để mang đến cho bạn những cơ hội nghề nghiệp mà bạn có thể quan tâm, bao gồm cả với VNG và các công ty thuộc nhóm VNG.
 • Để liên hệ hoặc liên lạc với bạn qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc qua ứng dụng Zalo hoặc cách khác liên quan đến cơ hội việc làm.
 • Để thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến Chương trình tuyển dụng của VNG;
 • Để đáp ứng các quy trình pháp lý hoặc tuân thủ yêu cầu của pháp luật hiện hành, các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 • Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

 

Phương Thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật áp dụng bằng cách sử dụng giấy, phương tiện điện tử, phương tiện viễn thông bằng công nghệ. VNG cũng có thể sử dụng các phương thức xử lý dữ liệu tự động (hoặc tương đương) có sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu cần thiết để nâng cao quá trình tìm kiếm và kết nối việc làm. Trong mọi trường hợp, VNG chỉ triển khai các phương thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có đảm bảo an toàn và bảo mật theo quy định của pháp luật.

Bằng việc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho VNG, bạn cam đoan rằng không có dữ liệu cá nhân nào trong những dữ liệu cá nhân này là:

 • bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam, mà việc thu thập hoặc tiết lộ nhìn chung là bị cấm, trừ khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
 • bí mật gia đình của gia đình bạn, mà bạn chưa được tất cả các thành viên của gia đình cho phép tiết lộ cho VNG; và
 • bí mật kinh doanh của công ty hoặc pháp nhân khác; hoặc
 • Dữ Liệu Cá Nhân của các đối tượng khác mà bạn không có quyền hợp pháp được phép tiết lộ, cung cấp.

 

Thời Điểm Bắt Đầu Và Kết Thúc Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân sẽ bắt đầu khi VNG có được Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo cách thức được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để tiến hành các mục đích như được mô tả trong mục “Mục đích sử dụng dữ liệu”, hiện tại là 10 năm phù hợp với Pháp luật Việt Nam, và trong thời gian tiếp sau nữa nếu pháp luật áp dụng có yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm, để đáp ứng toàn bộ các yêu cầu hoặc nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo khác và luật định).

Khi hết thời hạn lưu giữ dữ liệu (nếu có), hoặc khi không còn cần phải lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật, VNG sẽ ngừng việc xử lý và tiến hành các biện pháp xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và thông báo cho bạn về việc xóa bỏ đó (nếu có thể thực hiện được), trừ khi pháp luật áp dụng có yêu cầu khác.

Trong trường hợp bạn ứng tuyển không thành công, trong khoảng thời gian VNG lưu giữ dữ liệu của bạn, VNG có thể sử dụng dữ liệu này để đánh giá mức độ phù hợp của bạn đó cho các vị trí thích hợp khác và liên hệ với bạn về các vị trí này.

 

Chia Sẻ Và Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân

VNG có thể tiết lộ và chia sẻ một số Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các tổ chức sau trong quá trình tuyển dụng:

 • Các công ty thuộc nhóm VNG: VNG có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty thuộc nhóm VNG khi được yêu cầu để thực hiện các quy trình như: tiến hành báo cáo trên phạm vi tập đoàn hoặc đưa ra các quyết định về tuyển chọn hoặc thăng chức.
 • Bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: VNG có thể thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ để giúp VNG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Các bên thứ ba này có thể được quyền truy cập hoặc đơn thuần là lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, nhưng VNG đảm bảo về mặt hợp đồng rằng toàn bộ các bên thứ ba phải xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách an toàn, đảm bảo tính bảo mật.
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví dụ như Cơ quan Thuế hoặc Cơ quan Bảo hiểm Xã hội): VNG có thể được yêu cầu chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân theo lệnh hoặc yêu cầu từ Tòa án, hoặc các bên tham gia tố tụng hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc tuân thủ các yêu cầu theo luật định; hoặc để thực hiện nghĩa vụ đối với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

VNG sẽ không chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để sử dụng cho việc tiếp thị của họ.

 

Dữ Liệu Cá Nhân Liên Quan Đến Trẻ Em

VNG không thu thập hoặc duy trì bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi, cũng như bất kỳ phần nào trên Career Sites của VNG cũng không hướng đến trẻ vị thành niên dưới độ tuổi 16. VNG sẽ gỡ bỏ và/hoặc xóa mọi Dữ Liệu Cá Nhân mà VNG tin rằng đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi.

 

Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc không cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể tham gia quá trình tuyển dụng của VNG.

Bạn có thể thực hiện các quyền sau đây liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách và quy tắc nội bộ của VNG tại từng thời điểm, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam hiện hành:

 • Quyền được biết: Bạn được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền đồng ý: Bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật áp dụng.
 • Quyền truy cập: Bạn được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền xóa dữ liệu: Bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của bạn, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà bạn yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Bạn được yêu cầu Chúng tôi cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Bạn được phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác. VNG sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trong những trường hợp cụ thể về việc hạn chế xử lý dữ liệu của bạn, Chúng tôi có thể không thực hiện được một số hoạt động liên quan đến việc tuyển dụng cho bạn.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật trong trường hợp Chúng tôi vi phạm pháp luật áp dụng liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phù hợp với thủ tục và quy định của pháp luật nếu có cơ sở cho rằng việc vi phạm của Chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của bạn;
 • Quyền tự bảo vệ: Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

 

Liên Hệ Với VNG

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào về Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với VNG qua email hrteam@vng.com.vn

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn theo các quy định của Chính Sách này và các thủ tục nội bộ của Chúng tôi tại từng thời điểm, và theo quy định của pháp luật áp dụng.