Lucky Draw là chương trình Game show dành riêng cho đối tượng sinh viên của từng event cụ thể.
GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN